Pracovisko technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality

Otváracie hodiny

Pondelok:     7:00-15:00

Utorok:          7:00-15:00

Streda:          7:00-17:30

Štvrtok:         7:00-15:00

Piatok:          7:00-15:00

Sobota:         8:00-11:30

Nedeľa:         Zatvorené

​Prestávka:   11:30-12:00

Odkazy

TESTEK,s.r.o. - poverená technická služba pre technické kontroly motorových vozidiel


S-EKA,s.r.o. - poverená organizácia pre emisné kontroly motorových vozidiel


IRIS IDENT s.r.o. - Poverená technická služba kontroly originality vozidiel


IGAS, s.r.o. -Technická služba pre montáž plynových zariadení

images.jpg

TECHNICKÁ KONTROLA

Pred vstupom na technickú kontrolu doporučujeme:

- skontrolovať a očistiť VIN číslo vyrazené na karosérii a výrobný štítok tak,aby všetky znaky boli čitateľné

- preskúšať funkčnosť všetkých svetiel,stieračov a ostrekovačov

- demontovať puklice alebo kryty kolies,ktoré nie sú trvalo priskrutkované

- skontrolovať zápis čelného ochranného rámu,strešného okna a iných doplnkov v rubrike ďaľšie záznamy

- demontovať časť spájacieho zariadenia,pokiaľ prekrýva niektorý znak evidenčného čísla

u vozidiel s alternatívnym pohonom skontrolovať zápis LPG,CNG v rubrike druh paliva,príp. v rubrike   ďaľšie  záznamy a označiť vozidlo v zadnej časti nálepkou LPG,CNG

Pri technickej kontrole je potrebné predložiť:

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie technickej kontroly podľa

a) odseku 1:

 1. osvedčenie o evidencii časť II alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii časť II vydaným orgánom Policajného zboru; ak nebolo vydané, tak osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným orgánom Policajného zboru
 2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona / u vozidiel s alternatívnym pohonom dovezených zo zahraničia sa nevyžaduje/
 3.  platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha

b) odseku 2: doklady ustanovené v § 14 až 17 a § 20 zákona 
c) odseku 3: doklady podľa písmena a) bodov 1 a 2
d) odseku 4: doklady podľa písmena a)
e) odseku 5: doklady podľa písmena a) doklad o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí a doklady o predpísaných periodických prehliadkach alebo iných predpísaných skúškach 19) 
f) odseku 6: doklady podľa písmena a) a doklad o zhodnosti vozidla so štandardmi emisií, znečisťujúcich látok a zvuku
g) odseku 7: doklady pre príslušný druh technickej kontroly podľa písmen a) až e) a protokol z predchádzajúcej kontroly 
h) odseku 8: doklady pre príslušný druh technickej kontroly podľa písmen a), c) až f) 
i) odsekov 1 až 8: čestné vyhlásenie, že na vozidlo vybavené tachografom, ktoré nemá typové schválenie ES, sa vzťahujú výnimky podľa osobitného predpisu.22)

 • Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov podľa odseku 9 aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Podrobnosti sú uvedené vo vyhláške MDaV SR č.578/2006 Z. z. (zobraz vyhlášku)

Aké sú lehoty platnosti technických kontrol pravidelných?Lehoty technických kontrol pravidelných

/§47 ods.1 vyhlášky MDaV SR č.578/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov/

Kategória vozidla

Lehoty TK pravidelnej

L1e,L2e

4 - 4 - 4

L3e,L4e,L5e,L6e,L7e,M1,N1,O1,O2

4 - 2 - 2

M2,N2,N3,O3,O4

1 - 1 - 1

 

M3

1 - 1 - 1

po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie každých 6 mesiacov

M,N,O používané na zdravotnícku záchrannú službu alebo banskú záchrannú službu,ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, sanitné vozidlá,vozidlá používané na poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlá používané na taxislužbu

 

1 - 1 - 1

T,R

4 - 2 - 2

L,M,N,T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo

1 - 1 - 1

Lehota 4 - 2 - 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.

Čo rozumieme pod prvým prihlásením vozidla do evidencie?
Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v SR alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

Základné kategórie vozidiel sú:

Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky
Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na prepravu osôb
Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na prepravu nákladu
Kategória O: prípojné vozidlá
Kategória T: kolesové traktory
Kategória C: pásové traktory
Kategória R: prípojné vozidlá traktorov
Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje
Kategória P: pracovné stroje
Kategória LS: snežné skútre
Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií

Druhy technických kontrol (TK) :

TK sa členia na:

 • TK pravidelnú
 • TK pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestaveného na premávku na pozemných komunikáciách
 • TK zvláštnu
 • TK administratívnu
 • TK na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
 • TK na vydanie prepravného povolenia (CEMT)
 • TK opakovanú

Vyhodnotenie technickej kontroly trojstupňovou klasifikáciou

Stupeň A: stav bez chýb alebo s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnost prevádzky vozidla v premávke - vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Stupeň B: stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke - vozidlo je dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Stupeň C: stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke, bezpečnosť osôb a majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemné komunikácie - vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Ak je vozidlo v rámci technickej kontroly vyhodnotené ako

Spôsobilé: na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním. Perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí kontrolný technik, ktorý technickú kontrolu vykonal.

Dočasne spôsobilé: na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa obmedzí odo dňa vykonania na 30 dní; osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva.

Nespôsobilé: na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva.

Ak sa pri kontrole technického stavu vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla zo stanice technickej kontroly.

Povinná výbava - osobné motorové vozidlo kategória M1 (platí aj pre N1):

 1. homologizovaný výstražný trojuholník (podľa predpisu EHK 27)
 2. príručný zdvihák
 3. kľúč na matice alebo na skrutky kolies
 4. náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru
 5. autolekárnička /musí byť použiteľná a jej obsah musí byť v exspiračnej dobe/
 6. bezpečnostný odev, (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka) pričom bezpečnostný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla

Poznámka:

 • Povinná výbava podľa odeskov 2), 3) a 4) sa nevzťahuje na:
  • vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík (technológia Run-Flat alebo PAX System),
  • vozidlá kategórie M1 a N1,ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie alebo vozidlá umožňujúce dočasné použitie pneumatily po defekte s indikáciou defektu.
 • Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn (CNG), musia byť v zadnej časti vozidla povinne vybavené identifikačným znakom „CNG“.
 • Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn (LPG), musia byť v zadnej časti vozidla povinne vybavené identifikačným znakom „LPG“ podľa predpisu EHK 67.
 • Motorové vozidlá kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení musia mať jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.
 • Vozidlá kategórie M a N s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km.h-1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69 (vzor)

Požadované vzdelanie a odborná prax potrebné pre výkon TK:

a) skončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore, ak ide o kontrolného technika vykonávajúceho aj funkciu vedúceho stanice technickej kontroly,

b) skončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore, alebo skončené úplné stredné odborné vzdelanie strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore, ak ide o kontrolného technika vykonávajúceho aj funkciu zástupcu vedúceho stanice technickej kontroly,

c) skončené stredné odborné vzdelanie v odbore automechanik, autoelektrikár alebo opravár poľnohospodárskych strojov a najmenej trojročná odborná prax v uvedenom odbore, ak ide o kontrolného technika,

d) vodičské oprávnenie na vedenie skupiny alebo podskupiny tých kategórií vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať.