Pracovisko technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality

Otváracie hodiny

Pondelok:     7:00-15:00

Utorok:          7:00-15:00

Streda:          7:00-17:30

Štvrtok:         7:00-15:00

Piatok:          7:00-15:00

Sobota:         8:00-11:30

Nedeľa:         Zatvorené

​Prestávka:   11:30-12:00

Odkazy

TESTEK,s.r.o. - poverená technická služba pre technické kontroly motorových vozidiel


S-EKA,s.r.o. - poverená organizácia pre emisné kontroly motorových vozidiel


IRIS IDENT s.r.o. - Poverená technická služba kontroly originality vozidiel


IGAS, s.r.o. -Technická služba pre montáž plynových zariadení

images.jpg

EMISNÁ KONTROLA

Pred vstupom na emisnú kontrolu doporučujeme:

- skontrolovať a očistiť VIN číslo vyrazené na karosérii tak,aby všetky znaky boli čitateľné

- zohriať motor na prevádzkovú teplotu cca 80*C

- demontovať časť spájacieho zariadenia,pokiaľ prekrýva niektorý znak evidenčného čísla

- u vozidiel s alternatívnym pohonom skontrolovať zápis LPG,CNG v rubrike druh paliva,príp. v rubrike  ďaľšie záznamy a označiť vozidlo v zadnej časti nálepkou LPG,CNG

Pri emisnej kontrole je potrebné predložiť:

a) na vykonanie emisnej kontroly podľa odseku 1

  1. osvedčenie o evidencii časť II alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii časť II vydaným orgánom Policajného zboru; ak nebolo vydané, tak osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným orgánom Policajného zboru
  2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona / u vozidiel s alternatívnym pohonom dovezených zo zahraničia sa nevyžaduje/
  3. doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu prestavby vozidla podľa § 18 ods. 16 písm. b) zákona a kópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby vozidla vrátane príloh podľa § 18 ods. 16 písm. c) zákona, ak ide o emisnú kontrolu pravidelnú vykonanú v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii časti II

b) na vykonanie emisnej kontroly podľa odseku 2 doklady podľa písmena a) alebo doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona,

c) na vykonanie emisnej kontroly podľa odseku 3

  1. doklady podľa písmena a)
  2. príslušné rozhodnutie okresného úradu dopravy, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu vykonanú podľa § 21 ods. 1 písm. e) bodov 1 až 3 zákona

d) na vykonanie emisnej kontroly podľa odseku 4 doklady pre príslušný druh emisnej kontroly podľa písmen a) až c).

(6) Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov podľa odseku 5 aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Aké sú lehoty emisných kontrol pravidelných?

Lehoty emisných kontrol určuje vyhláška MDaV SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Emisnej kontrole pravidelnej nepodliehajú vozidlá kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (tzv. dvojtakty) a vozidlá kategórie L.Kategória vozidla

Lehoty EK pravidelnej

M1,N1 so zážihovým motorom /benzín,LPG,CNG/ bez katalyzátora

alebo s neriadeným katalyzátorom

1 – 1 – 1

M1,N1 so zážihovým motorom /benzín,LPG,CNG/ s riadeným

katalyzátorom a vozidlá so vznetovým motorom /nafta/

4 – 2 – 2

N2,N3,M2,M3

1 – 1 – 1

T

4 – 2 – 2

M,N,T vozidlá autoškoly,taxislužby,záchrannej alebo

plynárenskej poruchovej služby

1 – 1 – 1

Lehota 4 - 2 - 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť emisnej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.

Čo rozumieme pod prvým prihlásením vozidla do evidencie?

Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla. Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v osvedčení o evidencii nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla. Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z identifikačného čísla vozidla VIN.

Podrobnosti sú uvedené v §67 vyhlášky MDaV SR č. 578/2006 Z. z. (zobraz vyhlášku)

Emisné kontroly sa členia na:

  • pravidelnú
  • zvláštnu
  • administratívnu

Hodnotenie stavu vozidla dvojstupňovou klasifikácou

Pri emisnej kontrole sa stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia dvojstupňovou klasifikáciou. Na základe výsledku hodnotenia stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov je motorové vozidlo:

 spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
 nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách

Ak je vozidlo pri emisnej kontrole vyhodnotené ako:

Spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, tak do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o emisnej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním. Perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí technik emisnej kontroly, ktorý emisnú kontrolu vykonal.

Nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, tak do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.

Ak sa pri emisnej kontrole motorové vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, podľa zákona je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla z pracoviska emisnej kontroly.

Emisnú kontrolu nie je možné vykonať ak:

- nie sú predložené ustanovené doklady
- nemožno naštartovať motor
- vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
- je zistený únik prevádzkových médií
- vozidlo má poruchu na plynovom zariadení

Požadované vzdelanie a odborná prax potrebné pre výkon EK:

a) skončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore,

b) skončené úplné stredné odborné vzdelanie strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore,

c) skončené stredné odborné vzdelanie v odbore automechanik, autoelektrikár alebo opravár poľnohospodárskych strojov a najmenej trojročná odborná prax v uvedenom odbore.